Zespół

Jesteśmy Kancelaria adwokatów i radców prawnych z siedzibą w Warszawie i biurem w Lublinie. Kancelarię tworzą adwokat Monika Węgrzyn i radca prawny Beata Adamczuk wraz z zespołem współpracujących z nimi aplikantów radcowskich oraz adwokackich.

Jesteśmy zespołem adwokatów i radców prawnych z dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych, jak i podatkowych. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami zawodowymi, które bezpośrednio stały się sukcesami finansowymi naszych klientów. Świadczona przez naszą Kancelarię pomoc prawna, charakteryzuję się indywidualnym i elastycznym nastawieniem na Klienta i jego potrzeby, jest rzetelna, fachowa, cechuje ją wysoki profesjonalizm. Różnorodność spraw, które prowadzimy pociąga za sobą konieczność sięgania do wielu przepisów prawa co umożliwia nam wszechstronne jego stosowanie, a przez to stałe doskonalenie zawodowe.

Nasza wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, wnikliwość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów prawnych pozwalają nam zaoferować kompleksowe, a zarazem specjalistyczne usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego za wynagrodzeniem w wysokości do 150 zł brutto.

Stawki za porady prawne z innych dziedzin wynoszą od 100 do 200 zł brutto, w zależności od ilości poświęconego czasu i stopnia skomplikowania sprawy. Zapewniamy atrakcyjny sposób rozliczania należności przy zleceniu prowadzenia sprawy.

 

Radca Prawny Beata Adamczuk

Radca Prawny Beata Adamczuk

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1996-1999 współpracowała z liczącymi się na rynku lubelskim kancelariami adwokackimi i radcowskimi, gdzie zdobywała cenne doświadczenie i wiedzę, świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Od 1999 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Reprezentant Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w sekcji ds. rynku pracy; były syndyk oraz nadzorca sądowy w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie spółek handlowych, prawie migracyjnymi oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Włada językiem angielskim.


Adwokat Monika Węgrzyn

Adwokat Monika Węgrzyn

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szeregu procesów sądowych, w szczególności z prawa rodzinnego, cywilnego, karnego.

Wcześniej współpracująca z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi.

Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, szeroko rozumianym prawie cywilnym,  w tym prawie prawie spadkowym oraz prawie karnym.

Włada językiem angielskim.

 

Klienci indywidualni

Udzielanie pomocy prawnej Klientom indywidualnym jest dla nas szczególnie ważne. Funkcjonując w życiu publicznym, społecznym a także rodzinnym wielokrotnie stykamy się z sytuacjami, w których osoby fizyczne, konsumenci popadają w różnorakie problemy prawne tylko dlatego, że znają lub nie potrafią wyegzekwować swoich praw. Rozumiemy, że problemy, z które się wówczas borykają staja się nierzadko problemami całych rodzin, rujnując je finansowo i psychicznie. Poprzez naszą pracę i zaangażowanie wyrażające się w indywidualnym podejściu do każdego, niezależnie od tego z jaką sprawa do nas przychodzi pragniemy wyrazić ideę zawodu, który wykonujemy, a który nie bez przyczyny jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Stąd też zakres naszej pomocy prawnej kierowanej do tej grupy Naszych Klientów obejmuje te obszary, które w naszym odczuciu są dla nich naJistotniejsze, a które dotycza rodziny, wolności, pracy, poszanowania własności i dóbr osobistych.

 

Świadcząc pomoc prawną na rzecz naszych klientów z pełną determinacją dążymy do uzyskania najkorzystniejszego dla nich rezultatu. Dbamy aby współpraca odbywała się w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Potrafimy wczuć się w sytuację osób, które walczą o najwyższą wartość w życiu – o swoją rodzinę.

Zakres usług w Prawie rodzinnym obejmuje między innymi:

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo Rodzinne Warszawa

W naszej praktyce wspieramy pomocą prawną zarówno podejrzanych i oskarżonych jak też pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych czy subsydiarnych. Długoletnie doświadczenie zawodowe daje nam podstawy do wnikliwej analizy sprawy i trafnej oceny co w danym postępowaniu jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta. Zakres usług w prawie karnym obejmuje w szczególności:

 • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo Karne Warszawa

Zakres usług w Prawie cywilnym w szczególności obejmuje:

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu,  wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję, ochrona naruszonego posiadania;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo Cywilne Warszawa

Pomoc prawna, które oferujemy w tym obszarze obejmuje wszelkie sprawy z zakresu stosunków między pracodawcą a pracownikiem, w tym reprezentację w sporach sądowych takich jak:

 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie,
 • o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z zakresu czasu pracy,
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o wynagrodzenie za prace,
 • o świadczenia pieniężne związane z pracą,
 • z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • odpowiedzialności porządkowej (odwołania od udzielonych kar porządkowych), a także inne, które dotyczą procesu pracy.

Ponadto prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym podejmujemy się reprezentacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach odwołań od decyzji ZUS.

Prawo Pracy Warszawa

 

Przedsiębiorcy

Na rzecz Przedsiębiorców świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa korporacyjnego dotyczącego funkcjonowania spółek, prawa administracyjnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa transportowego, prawa pracy, prawa migracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zamówień publicznych jak też podatkowego. Do naszych klientów zaliczyć można przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, w tym spółki prawa handlowego, indywidualnych przedsiębiorców jak również podmioty działające w obszarze administracji publicznej rządowej i samorządowej. Świadczymy kompleksową obsługę prawną opartą o osobistą obecność prawnika w siedzibie firmy oraz pracę zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Prowadzimy procesy sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na całym obszarze RP. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi z innych krajów UE. Zakresem pomocy prawnej obejmujemy także sprawy związane z obsługą projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, a także problematykę z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ofertę Naszej Kancelarii kierujemy do przedsiębiorców o różnorodnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej.

Adwokat Kancelaria AW

Zakres pomocy prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców w szczególności obejmuje:

 1. Kompleksową obsługę prawną w tym;
  • sporządzenie opinii prawnych;
  • sporządzanie umów w języku polskim oraz angielskim;
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie spraw wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • windykacja należności;
  • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • obsługa zgromadzeń wspólników;
 2. Tworzenie, przekształcanie oraz łączenie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji;
 3. Postępowanie rejestrowe dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami;
 5. Reprezentowanie przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej;
 6. Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w tym sprawy transgraniczne;

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracujemy z kancelariami notarialnymi, z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.

Wynagrodzenie

Świadczymy usługi prawne w oparciu o system wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego  prowadzenie sprawy lub wykonie poszczególnej usługi prawnej bądź  na bazie stawek godzinowych, w zależności od potrzeb i wyboru Klienta, kształtujacych się od 200 zł/godz netto.

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem  przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, radcy prawnego z możliwością równomiernego rozłożenia płatności na raty w okresie prowadzenia sprawy. W przypadku zlecenia prowadzenia spraw sądowych podstawę ustalenia honorarium stanowią stawki opłat za czynności radców prawnych i adwokatów określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

Kontakt

Email: sekretariat@kancelariaprawna-aw.pl

 Siedziba Kancelarii

ul. Symboliczna 3 m. 98

01-252 Warszawa

tel.: 533981439

Email: m.wegrzyn@kancelariaprawna-aw.pl

 

Oddziału w Lublinie

Szerokie 7K,

20-050 Lublin

tel.: 601971747

Email: b.adamczuk@kancelariaprawna-aw.pl

 

Ostatnie wpisy

Obsługa prawna spółek

Założenie i prowadzenie spółki związane jest z koniecznością przestrzegania odpowiednich przepisów, między innymi prawa regulującego funkcjonowanie spółek. Aktualnie coraz więcej spółek decyduje się na korzystanie z profesjonalnej obsługi oferowanej przez kancelarii prawne, aby mieć pewność, że wszystkie podejmowane czynności są zgodne z literą prawa.

Liczba regulacji prawnych cały czas rośnie. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby poznać je wszystkie, musieliby przeznaczyć na ten cel nawet po kilka godzin dziennie. Samo stworzenie spółki wymaga przejścia odpowiedniej procedury prawnej. Właśnie dlatego wielu założycieli spółek decyduje się na pomoc profesjonalnych prawników już na etapie zakładania działalności w takiej formie.

Wsparcie prawników jest bardzo ważne na wszystkich etapach prowadzenia działalności.
Z tego powodu dużym zainteresowaniem cieszą się obecnie usługi takie jak kompleksowa obsługa prawna spółek, która obejmuje szereg czynności związanych z zabezpieczeniem pod względem prawnym prawidłowej działalności spółek wszelkich typów. Można wskazać, że w ramach obsługi prawnej spółek prowadzone są następujące czynności:

 • obsługa zgromadzeń wspólników
 • sporządzanie umów
 • sporządzenie opinii prawnych
 • udział w negocjacjach
 • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych
 • udzielanie porad i konsultacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej
 • windykacja należności
 • prowadzenie sporów sądowych oraz mediacji;