Zespół

Jesteśmy Kancelaria adwokatów i radców prawnych z siedzibą w Warszawie i biurem w Lublinie. Kancelarię tworzą adwokat Monika Węgrzyn i radca prawny Beata Adamczuk wraz z zespołem współpracujących z nimi aplikantów radcowskich oraz adwokackich.

Jesteśmy zespołem adwokatów i radców prawnych z dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych, jak i podatkowych. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami zawodowymi, które bezpośrednio stały się sukcesami finansowymi naszych klientów. Świadczona przez naszą Kancelarię pomoc prawna, charakteryzuję się indywidualnym i elastycznym nastawieniem na Klienta i jego potrzeby, jest rzetelna, fachowa, cechuje ją wysoki profesjonalizm. Różnorodność spraw, które prowadzimy pociąga za sobą konieczność sięgania do wielu przepisów prawa co umożliwia nam wszechstronne jego stosowanie, a przez to stałe doskonalenie zawodowe.

Nasza wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, wnikliwość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów prawnych pozwalają nam zaoferować kompleksowe, a zarazem specjalistyczne usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego za wynagrodzeniem w wysokości do 150 zł brutto.

Stawki za porady prawne z innych dziedzin wynoszą od 100 do 200 zł brutto, w zależności od ilości poświęconego czasu i stopnia skomplikowania sprawy. Zapewniamy atrakcyjny sposób rozliczania należności przy zleceniu prowadzenia sprawy.

 

Radca Prawny Beata Adamczuk

Radca Prawny Beata Adamczuk

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1996-1999 współpracowała z liczącymi się na rynku lubelskim kancelariami adwokackimi i radcowskimi, gdzie zdobywała cenne doświadczenie i wiedzę, świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Od 1999 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Reprezentant Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w sekcji ds. rynku pracy; były syndyk oraz nadzorca sądowy w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie spółek handlowych, prawie migracyjnymi oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Włada językiem angielskim.


Adwokat Monika Węgrzyn

Adwokat Monika Węgrzyn

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szeregu procesów sądowych, w szczególności z prawa rodzinnego, cywilnego, karnego.

Wcześniej współpracująca z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi.

Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, szeroko rozumianym prawie cywilnym,  w tym prawie prawie spadkowym oraz prawie karnym.

Włada językiem angielskim.

 

Klienci indywidualni

Udzielanie pomocy prawnej Klientom indywidualnym jest dla nas szczególnie ważne. Funkcjonując w życiu publicznym, społecznym a także rodzinnym wielokrotnie stykamy się z sytuacjami, w których osoby fizyczne, konsumenci popadają w różnorakie problemy prawne tylko dlatego, że znają lub nie potrafią wyegzekwować swoich praw. Rozumiemy, że problemy, z które się wówczas borykają staja się nierzadko problemami całych rodzin, rujnując je finansowo i psychicznie. Poprzez naszą pracę i zaangażowanie wyrażające się w indywidualnym podejściu do każdego, niezależnie od tego z jaką sprawa do nas przychodzi pragniemy wyrazić ideę zawodu, który wykonujemy, a który nie bez przyczyny jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Stąd też zakres naszej pomocy prawnej kierowanej do tej grupy Naszych Klientów obejmuje te obszary, które w naszym odczuciu są dla nich naJistotniejsze, a które dotycza rodziny, wolności, pracy, poszanowania własności i dóbr osobistych.

 

Świadcząc pomoc prawną na rzecz naszych klientów z pełną determinacją dążymy do uzyskania najkorzystniejszego dla nich rezultatu. Dbamy aby współpraca odbywała się w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Potrafimy wczuć się w sytuację osób, które walczą o najwyższą wartość w życiu – o swoją rodzinę.

Zakres usług w Prawie rodzinnym obejmuje między innymi:

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo Rodzinne Warszawa

W naszej praktyce wspieramy pomocą prawną zarówno podejrzanych i oskarżonych jak też pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych czy subsydiarnych. Długoletnie doświadczenie zawodowe daje nam podstawy do wnikliwej analizy sprawy i trafnej oceny co w danym postępowaniu jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta. Zakres usług w prawie karnym obejmuje w szczególności:

 • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo Karne Warszawa

Zakres usług w Prawie cywilnym w szczególności obejmuje:

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu,  wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję, ochrona naruszonego posiadania;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo Cywilne Warszawa

Pomoc prawna, które oferujemy w tym obszarze obejmuje wszelkie sprawy z zakresu stosunków między pracodawcą a pracownikiem, w tym reprezentację w sporach sądowych takich jak:

 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie,
 • o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z zakresu czasu pracy,
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o wynagrodzenie za prace,
 • o świadczenia pieniężne związane z pracą,
 • z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • odpowiedzialności porządkowej (odwołania od udzielonych kar porządkowych), a także inne, które dotyczą procesu pracy.

Ponadto prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym podejmujemy się reprezentacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach odwołań od decyzji ZUS.

Prawo Pracy Warszawa

 

Przedsiębiorcy

Na rzecz Przedsiębiorców świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa korporacyjnego dotyczącego funkcjonowania spółek, prawa administracyjnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa transportowego, prawa pracy, prawa migracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zamówień publicznych jak też podatkowego. Do naszych klientów zaliczyć można przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, w tym spółki prawa handlowego, indywidualnych przedsiębiorców jak również podmioty działające w obszarze administracji publicznej rządowej i samorządowej. Świadczymy kompleksową obsługę prawną opartą o osobistą obecność prawnika w siedzibie firmy oraz pracę zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Prowadzimy procesy sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na całym obszarze RP. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi z innych krajów UE. Zakresem pomocy prawnej obejmujemy także sprawy związane z obsługą projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, a także problematykę z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ofertę Naszej Kancelarii kierujemy do przedsiębiorców o różnorodnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej.

Adwokat Kancelaria AW

Zakres pomocy prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców w szczególności obejmuje:

 1. Kompleksową obsługę prawną w tym;
  • sporządzenie opinii prawnych;
  • sporządzanie umów w języku polskim oraz angielskim;
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie spraw wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • windykacja należności;
  • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • obsługa zgromadzeń wspólników;
 2. Tworzenie, przekształcanie oraz łączenie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji;
 3. Postępowanie rejestrowe dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami;
 5. Reprezentowanie przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej;
 6. Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w tym sprawy transgraniczne;

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracujemy z kancelariami notarialnymi, z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.

Wynagrodzenie

Świadczymy usługi prawne w oparciu o system wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego  prowadzenie sprawy lub wykonie poszczególnej usługi prawnej bądź  na bazie stawek godzinowych, w zależności od potrzeb i wyboru Klienta, kształtujacych się od 200 zł/godz netto.

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem  przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, radcy prawnego z możliwością równomiernego rozłożenia płatności na raty w okresie prowadzenia sprawy. W przypadku zlecenia prowadzenia spraw sądowych podstawę ustalenia honorarium stanowią stawki opłat za czynności radców prawnych i adwokatów określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

Kontakt

Email: sekretariat@kancelariaprawna-aw.pl

 Siedziba Kancelarii

ul. Symboliczna 3 m. 98

01-252 Warszawa

tel.: 533981439

Email: m.wegrzyn@kancelariaprawna-aw.pl

 

Oddziału w Lublinie

Szerokie 7K,

20-050 Lublin

tel.: 601971747

Email: b.adamczuk@kancelariaprawna-aw.pl

 

Ostatnie wpisy

urlop macierzyński

Powrót z urlopu macierzyńskiego – kiedy kobieta jest chroniona przed zwolnieniem?

Powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego jest dla wielu kobiet stresującym momentem w życiu. Młode mamy niepokoją się o to czy warunki jakie zostaną im zaproponowane nie będą gorszę od tych jakie miały przed pójściem na urlop, a nierzadko o to czy w ogóle nie stracą zatrudnienia. Obawy te nie są niestety bezpodstawne, gdyż wielu pracodawców woli pozbyć się pracownika, który będzie korzystał z częstych zwolnień lekarskich (wiadomo dzieci ciągle chorują), ze skróconych godzin pracy (uprawnienie mam karmiących) czy innych praw mających przełożenie na „efektywność” pracy.

Aby zabezpieczyć się przed przykrymi sytuacjami w pracy warto wiedzieć z jakich praw mogą skorzystać osoby po urlopie macierzyńskim.

Zacząć należy od warunków jakie muszą zostać zaoferowane pracownikom wracającym do pracy po urodzeniu dziecka. Kodeks pracy gwarantuje im zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem macierzyńskim lub innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym pracownika. Bardzo ważne jest to, że pracownik po zakończeniu urlopu macierzyńskiego powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę takie,

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie, obniżenie i uchylenie alimentów

Zgodnie z art. 138 KRO „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Z praktyki wynika, że często osoby uprawnione do alimentów lub zobowiązane do płacenia alimentów nie znają tej zasady. W konsekwencji dochodzi do sytuacji, w której uprawnieni uzyskują kwoty niższe od tych, jakie w aktualnych okolicznościach im się należą. Czasem również to zobowiązani do alimentacji płacą alimenty niedostosowane do ich aktualnej sytuacji wynikającej ze „zmiany stosunków”. Wiąże się to z tym, że z upływem czasu zmianie ulega sytuacja, w której znajduje się zarówno uprawniony jak i zobowiązany do alimentacji.

Przywołany powyżej przepis jest najczęściej podstawą powództwa o podwyższenie alimentów na rzecz dzieci. Uzasadnia to często wzrost potrzeb dziecka wraz z jego dorastaniem jak również ogólny wzrost cen i spadek siły nabywczej pieniądza. W szczególności może być to skutkiem rozpoczęcia nauki, koniecznością pobierania korepetycji, pogłębiania zainteresowań na zajęciach dodatkowych. Warto pamiętać, że osiągnięcie pełnoletniości przez dziecko nie jest równoznaczne ze „zmianą stosunków” w rozumieniu art.

Alimenty

Alimenty – czy można zostać zwolnionym od ich płacenia? Co wpływa na ich wysokość?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec swojego dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Mogą oni być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody pochodzące z tego majątku pozwalają na pełne pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Nie można jednak wymagać zbycia samej substancji majątku dla zaspokojenia potrzeb dziecka i uwolnienia się tym samym od obowiązku płacenia alimentów. Regułą jest, że tylko dochody z majątku dziecka uchylają w całości lub częściowo obowiązek alimentacyjny.

Obowiązek alimentacyjny jest ograniczony jedynie możliwościami zarobkowymi i majątkowymi jego rodziców (art. 135 par. 1 k.r.o.). Co to oznacza? Nie ma znaczenia ile rodzic faktycznie zarabia, istotne jest natomiast, ile rodzic mógłby zarabiać przy pełnym i właściwym wykorzystaniu swoich sił i umiejętności, przy założeniu, że istniejące warunki społeczno-gospodarcze i inne ważne przyczyny nie stoją na przeszkodzie takiemu wykorzystaniu (wyrok SN z 16.05.1975 r., III CRN 48/75). Jeżeli zobowiązany do alimentacji zatrudnia się poniżej swoich kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia to musi liczyć się z tym,