Przejdź do treści

Kancelaria Prawna A&W

Qui finem vult idem vult ad finem necesaria kto chce celu,
chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć

Zespół


Jesteśmy Kancelaria adwokatów i radców prawnych z siedzibą w Warszawie i biurem w Lublinie. Kancelarię tworzą adwokat Monika Węgrzyn i radca prawny Beata Adamczuk wraz z zespołem współpracujących z nimi aplikantów radcowskich oraz adwokackich.

Jesteśmy zespołem adwokatów i radców prawnych z dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych, administracyjnych, jak i podatkowych. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami zawodowymi, które bezpośrednio stały się sukcesami finansowymi naszych klientów. Świadczona przez naszą Kancelarię pomoc prawna, charakteryzuję się indywidualnym i elastycznym nastawieniem na Klienta i jego potrzeby, jest rzetelna, fachowa, cechuje ją wysoki profesjonalizm. Różnorodność spraw, które prowadzimy pociąga za sobą konieczność sięgania do wielu przepisów prawa co umożliwia nam wszechstronne jego stosowanie, a przez to stałe doskonalenie zawodowe.

Nasza wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, wnikliwość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów prawnych pozwalają nam zaoferować kompleksowe, a zarazem specjalistyczne usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego za wynagrodzeniem w wysokości do 300 zł brutto.

Stawki za porady prawne z innych dziedzin wynoszą od 300 zł brutto, w zależności od ilości poświęconego czasu i stopnia skomplikowania sprawy. Zapewniamy atrakcyjny sposób rozliczania należności przy zleceniu prowadzenia sprawy.

Radca Prawny Beata Adamczuk

Radca Prawny Beata Adamczuk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1996-1999 współpracowała z liczącymi się na rynku lubelskim kancelariami adwokackimi i radcowskimi, gdzie zdobywała cenne doświadczenie i wiedzę, świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Od 1999 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Reprezentant Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w sekcji ds. rynku pracy; były syndyk oraz nadzorca sądowy w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie spółek handlowych, prawie migracyjnymi oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Włada językiem angielskim.

Adwokat Monika Węgrzyn

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szeregu procesów sądowych, w szczególności z prawa rodzinnego, cywilnego, karnego.

Wcześniej współpracująca z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi.

Od 2013 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, szeroko rozumianym prawie cywilnym,  w tym prawie prawie spadkowym oraz prawie karnym.

Włada językiem angielskim.

Adwokat Monika Węgrzyn

Klienci indywidualni


Udzielanie pomocy prawnej Klientom indywidualnym jest dla nas szczególnie ważne. Funkcjonując w życiu publicznym, społecznym a także rodzinnym wielokrotnie stykamy się z sytuacjami, w których osoby fizyczne, konsumenci popadają w różnorakie problemy prawne tylko dlatego, że znają lub nie potrafią wyegzekwować swoich praw. Rozumiemy, że problemy, z które się wówczas borykają staja się nierzadko problemami całych rodzin, rujnując je finansowo i psychicznie. Poprzez naszą pracę i zaangażowanie wyrażające się w indywidualnym podejściu do każdego, niezależnie od tego z jaką sprawa do nas przychodzi pragniemy wyrazić ideę zawodu, który wykonujemy, a który nie bez przyczyny jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Stąd też zakres naszej pomocy prawnej kierowanej do tej grupy Naszych Klientów obejmuje te obszary, które w naszym odczuciu są dla nich najistotniejsze, a które dotyczą rodziny, wolności, pracy, poszanowania własności i dóbr osobistych.

PRAWO RODZINNE

Świadcząc pomoc prawną na rzecz naszych klientów z pełną determinacją dążymy do uzyskania najkorzystniejszego dla nich rezultatu. Dbamy aby współpraca odbywała się w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Potrafimy wczuć się w sytuację osób, które walczą o najwyższą wartość w życiu – o swoją rodzinę.

Zakres usług w Prawie rodzinnym obejmuje między innymi:

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo Rodzinne Warszawa
PRAWO KARNE

W naszej praktyce wspieramy pomocą prawną zarówno podejrzanych i oskarżonych jak też pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych czy subsydiarnych. Długoletnie doświadczenie zawodowe daje nam podstawy do wnikliwej analizy sprawy i trafnej oceny co w danym postępowaniu jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klienta. Zakres usług w prawie karnym obejmuje w szczególności:

 • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.
Prawo Karne Warszawa
PRAWO CYWILNE

Zakres usług w Prawie cywilnym w szczególności obejmuje:

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu,  wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję, ochrona naruszonego posiadania;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.
Prawo Cywilne Warszawa
PRAWO PRACY

Pomoc prawna, które oferujemy w tym obszarze obejmuje wszelkie sprawy z zakresu stosunków między pracodawcą a pracownikiem, w tym reprezentację w sporach sądowych takich jak:

 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie,
 • o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • z zakresu czasu pracy,
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o wynagrodzenie za prace,
 • o świadczenia pieniężne związane z pracą,
 • z zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • odpowiedzialności porządkowej (odwołania od udzielonych kar porządkowych), a także inne, które dotyczą procesu pracy.

Ponadto prowadzimy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym podejmujemy się reprezentacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach odwołań od decyzji ZUS.

Prawo Pracy Warszawa

Przedsiębiorcy

Na rzecz Przedsiębiorców świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa korporacyjnego dotyczącego funkcjonowania spółek, prawa administracyjnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa transportowego, prawa pracy, prawa migracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zamówień publicznych jak też podatkowego. Do naszych klientów zaliczyć można przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, w tym spółki prawa handlowego, indywidualnych przedsiębiorców jak również podmioty działające w obszarze administracji publicznej rządowej i samorządowej. Świadczymy kompleksową obsługę prawną opartą o osobistą obecność prawnika w siedzibie firmy oraz pracę zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Prowadzimy procesy sądowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na całym obszarze RP. Współpracujemy również z kancelariami prawnymi z innych krajów UE. Zakresem pomocy prawnej obejmujemy także sprawy związane z obsługą projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, a także problematykę z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Ofertę Naszej Kancelarii kierujemy do przedsiębiorców o różnorodnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej.

Adwokat Kancelaria AW

Zakres pomocy prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców w szczególności obejmuje:

 1. Kompleksową obsługę prawną w tym;
  • sporządzenie opinii prawnych;
  • sporządzanie umów w języku polskim oraz angielskim;
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie spraw wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • windykacja należności;
  • udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • obsługa zgromadzeń wspólników;
 2. Tworzenie, przekształcanie oraz łączenie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji;
 3. Postępowanie rejestrowe dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami;
 5. Reprezentowanie przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej;
 6. Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, w tym sprawy transgraniczne;

Dla zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracujemy z kancelariami notarialnymi,
z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami przysięgłymi.

Wynagrodzenie

Świadczymy usługi prawne w oparciu o system wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego  prowadzenie sprawy lub wykonie poszczególnej usługi prawnej bądź  na bazie stawek godzinowych, w zależności od potrzeb i wyboru Klienta, kształtujących się od 200 zł/godz netto.

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem  przed podjęciem współpracy według jasno określonych zasad i uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy adwokata, radcy prawnego z możliwością równomiernego rozłożenia płatności na raty w okresie prowadzenia sprawy. W przypadku zlecenia prowadzenia spraw sądowych podstawę ustalenia honorarium stanowią stawki opłat za czynności radców prawnych i adwokatów określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

Kontakt

Email: sekretariat@kancelariaprawna-aw.pl

Umów się na wideo spotkanie na Teems, Zoom czy WhatsApp. Spotkanie online oraz wycenę usług prosimy umawiać drogą email.

Siedziba Kancelarii

ul. Dobra 8/10/37b,
00-343 Warszawa
tel.: 533-076-635
Email: m.wegrzyn@kancelariaprawna-aw.pl

Oddziału w Lublinie

Szerokie 7K,
20-050 Lublin
tel.: 601-971-747
Email: radca@onet.pl

Blog

Powrót z urlopu macierzyńskiego a zwolnienie z pracy
Powrót z urlopu macierzyńskiego – kiedy kobieta jest chroniona przed zwolnieniem?

Powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego jest dla wielu kobiet stresującym momentem w ż…

Podwyższenie, obniżenie i uchylenie alimentów
Podwyższenie, obniżenie i uchylenie alimentów

Zgodnie z art. 138 KRO „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej …

Alimenty – czy można zostać zwolnionym od ich płacenia?
Alimenty – czy można zostać zwolnionym od ich płacenia? Co wpływa na ich wysokość?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych wobec swojego dziecka, które nie jest w stanie u…